ஆதியாகமம் மற்றும் பணத்தின் தோற்றம்

2017 ஆம் ஆண்டில் பிட்காய்ன்களின் மதிப்பு உச்சத்தை எட்டிவிட்ட நிலையில் முதலீட்டாளர்களிடம் இது
குறித்து சொல்லித் தெரிய வேண்டிய அவசியமில்லை. மாறாக அரசாங்க ஆதரவு எதுவும் இல்லாமல்
சொத்தினை டிஜிட்டல் முறையில் இப்படி முதலீடு செய்வது வேடிக்கையாக தெரியலாம். மேலும் பிட்
காய்ன்களின் மதிப்பு அதிகரிக்கும் போக்கு டுலிப் மானியா அல்லது Dot-Com Bubble உடன் ஒப்பிடத்
தூண்டுகிறது. பிட்காய்ன்களில் முதலீடு செய்வதில் பல குறிப்பிடத்தக்க ஆபத்துகள் இருந்தாலும், அதே
சமயம் சில மகத்தான வாய்ப்புகளும் இதில் அடங்கியுள்ளது என்பதை மறுக்கமுடியாது.

தொடக்கம்

உலக வரலாற்றில் தொலைதூரத்தில் இருக்கும் மக்களுக்கிடையே நம்பத்தகுந்த வங்கி அல்லது அரசாங்கம்
போன்ற அமைப்பு எதுவுமின்றி மதிப்பு மாற்றம் இதுபோல் நடந்தது கிடையாது. 2008ல் சடோஷி
நகமோடோ எனும் அடையாளத்தை வெளியிடாத நபர், கணினி அறிவியலில் நீண்ட நாள் பிரச்சனையாக
பார்க்கப்பட்டு வந்த Byzantine General’s சிக்கலுக்கு 9 பக்கங்கள் கொண்ட தீர்வினை வெளியிட்டார். இந்த
அடையாளம் தெரியாத நபர் தான் பிட்காய்ன்களை அறிமுகப்படுத்தினார்…


Forks, airdrops, and like-kind exchanges

Tis impossible to be sure of any thing but Death and Taxes — Christopher Bullock (1716)

Introduction

This tax season millions of Bitcoin owners will face a great deal of uncertainty when filing their 2017 US tax return. The last time the IRS issued guidance to US taxpayers in regard to Bitcoin was 2014, and it clarified a number of tax issues that were unclear at the time. For example:

  • For tax purposes, is Bitcoin to be treated as a currency or as property? The IRS ruled that it is to be treated as property, saying “[g]eneral tax principles applicable to…

Misvattingen, reële risico’s en conclusie

De voorgaande delen van deze serie richtten zich op het monetaire karakter van Bitcoin. Met deze basis kunnen we nu enkele van de meest voorkomende misvattingen over Bitcoin aanpakken.

Bitcoin is een bubbel

Bitcoin bevat, net als alle marktgebaseerde monetaire goederen, een monetair premium. Het monetair premium is wat aanleiding geeft tot de veelgehoorde kritiek dat Bitcoin een “bubbel” is. Alle monetaire goederen hebben echter een monetair premium. Het is immers deze toeslag (het overschot ten opzichte van de op de gebruiksvraag gebaseerde prijs) die het bepalende kenmerk is van alle gelden. Met andere woorden, geld is altijd en overal een bubbel. …


Ideas falsas, riesgos reales y conclusión

Las tres primeras partes de esta serie se han centrado en la naturaleza monetaria de Bitcoin. Con esta base podemos ahora analizar algunos de los errores y malentendidos más comunes sobre Bitcoin.

Bitcoin es una burbuja

Bitcoin, como cualquier bien monetario regido por el mercado exhibe una prima monetaria, es decir, un sobreprecio sobre su valor “fundamental” (que deriva solo de su utilidad) Esto da alas a la crítica frecuente: “Bitcoin es una burbuja”. Sin embargo, todos los bienes monetarios muestran la prima monetaria; es más, es un rasgo característico del dinero. En otras palabras, podríamos decir que el dinero es siempre y en…


De evolutie van geld

De moderne monetaire economie is geobsedeerd door de rol van geld als ruilmiddel. In de 20e eeuw hebben staten de uitgifte van geld gemonopoliseerd en het gebruik ervan als oppotmiddel voortdurend ondermijnd, waardoor de onjuiste overtuiging ontstond dat geld in de eerste plaats als ruilmiddel wordt gedefinieerd.

Velen hebben bitcoin bekritiseerd als een ongeschikt geld omdat de prijs ervan te volatiel was voor gebruik als ruilmiddel. Dit is echter het paard achter de wagen spannen. Geld is altijd geëvolueerd in fases, beginnende met de rol als oppotmiddel, en dan pas de rol als ruilmiddel. …


La evolución del dinero

Hay una obsesión en la economía monetaria moderna con el papel del dinero como medio de pago. Durante el siglo XX, los estados monopolizaron la emisión de dinero y socavaron continuamente su uso como almacén de valor, creando la creencia falsa de que el dinero es principalmente un medio de pago (o “moneda de cambio”). Mucha gente ha criticado Bitcoin porque su precio es demasiado volátil para funcionar como tal, pero eso es poner el carro por delante del caballo. El dinero siempre ha evolucionado por etapas, y la función de depósito de valor precede a la de medio de…


De kenmerken van een goed oppotmiddel

Wanneer oppotmiddelen met elkaar concurreren, zijn het de specifieke kenmerken die het een oppotmiddel mogelijk maken om anderen te overtreffen en de vraag ernaar de vergroten. Hoewel veel goederen als oppotmiddelen in gebruik zijn geweest, kwamen er bepaalde kenmerken bovendrijven waar de vraag in het bijzonder groot naar was en die het goederen met deze eigenschappen mogelijk maakten om de concurrentiestrijd met andere goederen te winnen. Een ideaal oppotmiddel is:

  • Duurzaam: het goed mag niet bederfelijk of gemakkelijk te vernietigen zijn. Tarwe is dus geen ideaal oppotmiddel.
  • Draagbaar: het goed moet gemakkelijk te vervoeren en op te slaan zijn, zodat…

Genesis en de oorsprong van geld

Nu de prijs van Bitcoin in 2017 naar nieuwe hoogten steeg, lijkt het “bullish” argument voor investeerders misschien zo vanzelfsprekend dat het geen verklaring behoeft. Tegelijkertijd kan het echter ook dom lijken om te investeren in een digitale munteenheid die niet ondersteund wordt door onderliggende goederenwaarde of door een overheid en waarvan de prijsstijging sommigen ertoe heeft aangezet om het te vergelijken met de tulpenmanie of de dot-com bubble. Het bullish argument voor Bitcoin is verleidelijk maar verre van vanzelfsprekend. Investeren in Bitcoin brengt aanzienlijke risico’s met zich mee, maar kan ook nog steeds enorme mogelijkheden bieden.

Genesis

Nooit eerder in


Los atributos de un buen depósito de valor

Cuando los “depósitos de valor” compiten entre sí, son las propiedades específicas de cada uno las que inclinan la balanza hacia una u otra moneda, aumentando poco a poco la demanda de la ganadora. A pesar de que distintos bienes se han utilizado como depósito de valor o “proto moneda”, ciertos atributos han ido siendo más demandados, permitiendo que los bienes que poseían dichos atributos desplazasen al resto. El depósito de valor ideal debe ser:

  • Duradero: No debe corromperse o ser destruido con facilidad. Por esta razón, el trigo no es un depósito de valor ideal.
  • Portátil: Debe ser fácil…

Génesis y orígenes del dinero

Con el precio del bitcoin alcanzando nuevos récords en 2017, podríamos pensar que la tesis alcista para inversores es demasiado obvia para merecer un desarrollo. O por el contrario, podría parecer estúpido invertir en un activo digital que no está respaldado por ningún bien tangible ni gobierno y cuya subida de precio ha conseguido que lo comparen con la burbuja de los tulipanes o de las punto com. Ninguna de las dos posturas es correcta. La tesis alcista de Bitcoin es convincente, pero dista de ser obvia. …

Vijay Boyapati

Tu ne cede malis, sed contra audentior ito

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store